วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เปิดสอนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

          โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
     เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม    

                                 กรุงเทพมหานคร 
      ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวง

               ลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


 เปิดสอนวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์                                                                            สอนโดย
                                                          อาจารย์สุรชาติ  คุณดิลกเวโรจน์
                                                                  ตำแหน่ง ครู วิทยากร


     

                                                       หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์   200 ชั่วโมง

                                                                                       (รหัส  61107)

                                                            ประเภทวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                               สาขาวิชา เทโนโลยีสารสนเทศจุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

        1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

        2.มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่าย จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์

        3. ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซ่อมคอมพิวเตอร์

        4. สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ   รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  61101-01  หลักการระบบคอมพิวเตอร์ (Principle of Computer System) 36  ชั่วโมง


รหัสวิชา  61101-02  ระบบปฏิบัติการ (Basic Operating System)                               54  ชั่วโมง

รหัสวิชา  61101-03  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program Using)          54  ชั่วโมง

รหัสวิชา  61101-04  การบำรุงคอมพิวเตอร์(Computer Maintenance)                     56  ชั่วโมง


รหัสวิชา  61101-01

         วิชาหลักการระบบคอมพิวเตอร์    36 ชั่วโมง  (ทฤษฎี 36 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง) 
     (Principle of Computer System)

   จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์
                2. มีทักษะเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์
                3. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีในหลักการระบบคอมพิวเตอร์
    คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์  สามารถอัพเกรดและประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Saver)
     หัวข้อวิชาที่สอน
                1. โครงสร้างในระบบคอมพิวเตอร์                       3              ชั่วโมง
                2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์                 9              ชั่วโมง
                3. อัพเกรดคอมพิวเตอร์                                    12             ชั่วโมง
                4. การจัดสเปกประกอบคอมพิวเตอร์                  12             ชั่วโมง

แผนการสอน
หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
1. โครงสร้างในระบบคอมพิวเตอร์
อธิบายหลักการทำงานและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
1. หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
๒. โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
1. บรรยาย
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
3
2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
อธิบายองค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
๑.ฮาร์ดแวร์(Hardware)
2.ซอฟต์แวร์(Software)
1. บรรยาย
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
9
3. อัพเกรดคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการอัพเกรดคอมพิวเตอร์
หลักการปฏิบัติการอัพเกรดคอมพิวเตอร์
1. การตรวจสอบข้อมูลทางด้านเทคนิคของแผงวงจรหลัก(Mainboard)
2. การตรวจสอบข้อมูลทางด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์
1. บรรยาย
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
12
4. การจัดสเปกประกอบ/คอมพิวเตอร์
จัดสเปกการประกอบคอมพิวเตอร์
หลักการปฏิบัติจัดสเปกประกอบ/คอมพิวเตอร์
1. การตรวจสอบราคาและความต้องการของผู้ใช้
๒. การเลือกอุปกรณ์
๓. การประกอบคอมพิวเตอร์
1. บรรยาย
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
12
รวม
36

รหัสวิชา  61101-02

        วิชาระบบปฏิบัติการ     54 ชั่วโมง  (ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง)
        (Basic Operating System)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

        1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบปฏิบัติการ
        2. มีทักษะในการติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ต่างๆ
        3. มีทักษะในการทำขนมปัง  พาย  และโดนัท  การเก็บรักษาขนมปัง  พาย  และโดนัทก่อนและหลังการบรรจุ  การบรรจุภัณฑ์ และการคิดต้นทุน  และกำหนดราคาขาย
        4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
 และมีจริยธรรมในงานอาชีพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)และแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial) บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

หัวข้อวิชาที่สอน

        1. ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ           1      ชั่วโมง
        2. ประเภทของระบบปฏิบัติการ                                              2      ชั่วโมง
        3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ                                   30     ชั่วโมง
        4. การติดตั้งไดร์เวอร์                                                          21     ชั่วโมง

แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
1. ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
1. ความหมายของระบบปฏิบัติการ
2. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
3. ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
1. บรรยาย
2.ปฏิบัติตามใบงาน
3. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
1
2. ประเภทของระบบปฏิบัติการ
ประเภทของระบบปฏิบัติการ
2
3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ
ติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการแบบต่างๆ
หลักการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
1. การติดตั้งวินโดวส์ xp
2. การติดตั้งวินโดวส์เจ็ด
3. การติดตั้งวินโดวส์แปด
4. การติดตั้งลีนุกส์
30
หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
4. การติดตั้งไดร์เวอร์
ติดตั้งไดร์เวอร์
1. ประโยชน์ของไดร์เวอร์
2. การค้นหาไดร์เวอร์
3. ขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์
1. บรรยาย
2.ปฏิบัติตามใบงาน
3. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
21
รวม
54

รหัสวิชา  61101-03

วิชาการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์            54 ชั่วโมง  (ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง)
และโปรแกรมประยุกต์  (Utility-Application  Program)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

       1. มีความรู้ ความเข้าใจกับหลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
       2. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งาน โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
       3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program Using) การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และโปรแกรมประยุกต์

หัวข้อวิชาที่สอน

        1. หลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์           1       ชั่วโมง
        2. การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์                      3       ชั่วโมง
        3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์          50      ชั่วโมง

แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
1. หลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
แสดงความรู้การทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
หลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
1. หลักการทำงานของโปรแกรมบีบอัดข้อมูล
2. หลักการทำงานของโปรแกรมดูหนัง
3. หลักการทำงานของโปรแกรมฟังเพลง
1. บรรยาย/ปฏิบัติ
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
1
(ชั่วโมง)
4. หลักการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์
5. หลักการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
2. การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
แสดงความรู้การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
หลักการเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
1. หลักการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
2.  หลักการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์
3
3. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมประยุกต์
1. ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
2. ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์
50
รวม
54

รหัสวิชา  61101-04

วิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์    56 ชั่วโมง  (ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 38 ชั่วโมง)
(Computer Maintenance)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

       1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
       2. มีทักษะในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
       3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรอง ป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ การจัดห้องซ่อม การรับ-ส่ง  การประมาณราคา การบำรุงรักษาและการทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน

หัวข้อวิชาที่สอน

        1. หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                             6        ชั่วโมง
        2. การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                         12       ชั่วโมง
        3. การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล                                                      9        ชั่วโมง
        4. การตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์                                           9        ชั่วโมง
        5. การตรวจจับและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส                           12        ชั่วโมง
        6. การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์                                                        11       ชั่วโมง

แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
1. หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แสดงความรู้หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. บรรยาย/ปฏิบัติ
2. เว็บ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การสอน
2. ใบความรู้/ใบงาน
3. โปรเจคเตอร์
1
2. การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
2. การตรวจสอบอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์
3. การตรวจสอบระบบการจ่ายไฟ
12
3. การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
สำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
1. การสำรองข้อมูล
2. การกู้คืนข้อมูล
12
4. การตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
1. การตรวจสอบปัญหาคอมพิวเตอร์
2. การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
9
5. การตรวจจับและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
ตรวจจับและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
1. การติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
2. การตรวจจับและกำจัดไวรัส
12
6. การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์
จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์
1. การจัดห้องซ่อม
2. การประมาณราคา
3. การรับ-ส่งงาน
4. การจดทะเบียนร้านค้า
10
รวม
54

การวัดและประเมินผล

        การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

                                 กิจกรรมการเรียนการสอน


                                           วิธีการลงซอฟต์แวร์และขั่นตอนลงโปรแกรมต่างๆต่อไป